Rezultati rada koji su obilježili 2018. godinu

Rezultati rada koji su obilježili 2018. godinu

Aktivnosti Udruženja „Dobar glas“  koje su obilježile 2018. godinu između ostalih su  besplatni logopedski pregledi i tretmani, seminari, renoviranje prostorija Udruženja i prikupljanja materijala za rad sa djecom.

U sklopu besplatnih logopedskih pregleda u 2018. godini, u vrtićima na području kantona Sarajevo pregledano je 390 djece. Rezultati su pokazali da 40 % djece odstupa u govorno – jezičnom razvoju. Uključujući i besplatne logopedske preglede u vrtićima, ukupan broj pregledane djece u 2018. godini je 530.

Primijećeno je da su najčešći artikulacijski poremećaji, potom zakašnjeli govorni razvoj,  a na trećem mjestu je netečnost u govoru kod djece. U narednom periodu Udruženje planira nastaviti sa nekim dosadašnjim aktivnostima, ali uključiti i mnoge druge aktivnosti poput radionica za roditelje, djecu i druge građane, kreirati mnoge druge edukativne sadržaje u domenu logopedije i raditi na njihovom razvijanju.