Uloga roditelja u govornom razvoju djeteta – nedostaci i preporuke

Uloga roditelja u govornom razvoju djeteta – nedostaci i preporuke

Za pravilan razvoj djeteta veoma je važna zdrava komunikacija. U tome najveću ulogu trebali bi imati roditelji, a nakon njih i odgajatelji. Ubrzan način života, stres, posao i mnoge druge aktivnosti roditelja, postavljaju dijete u drugačiji položaj gdje postaje izloženo drugim oblicima komunikacije, najčešće jednosmjerne. Ovo nazivamo zapostavljanje djeteta u smislu da ga prepustimo zabavi sa tehnologijom ili igračkama a pri tome ne ostvarujući nikakvu komunikaciju s njim. Na takav način djeca ne mogu pravilno razvijati govor, što dovodi do mogućeg poremećaja.Ne smijemo dopustiti da dijete svakodnevno koristi tehnologiju bez prisustva roditelja.

Govorni poremećaji također nastaju tepanjem, moguće i genetskim porijeklom, ali i usljed doživljenog traumatskog događaja. Bitno je pomenuti da je jedan od sve češćih poremećaja zakašnjeli govorni razvoj.Kada djeca shvate da od roditelja mogu dobiti ono što žele samim pokazivanjem, onda uvide da nemaju potrebe za komunikacijom, što znači sve im se servira i oni na takav način dobiju što žele. Imamo slučajeve da dijete napuni pet godina a da zna izgovoriti samo nekoliko riječi. Često roditelji pogrešno shvate ovakvo ponašanje djeteta i pomisle da je u pitanju neki ozbiljan poremećaj. Kroz jedan kraći rad sa logopedom to može početi da se ispravlja, ali naglašavam, roditelj mora izuzetno aktivno učestvovati u tome. Dijete mora tražiti ono što želi, pitati a ne pokazivati prstom. Zbog toga uloga roditelja za pravilan razvoj djeteta je veoma važna.

Preporuke roditeljima su da se što više druže s djecom, razgovaraju s njima kao s odraslim osobama, koriste jasne i kompletne rečenice tokom komunikacije i zajedno s njima prate medijske sadržaje. Ukoliko dijete gleda crtani film, neka i roditelj sjedne zajedno s njim i pogleda, razgovara o radnji, zajedno s njim analizira crtani film. Dakle, interakcija je jako bitna kako bi komunikacija roditelja i djeteta bila uspješna. To bi trebali raditi najmanje sat ili dva dnevno kako bi dijete shvatilo da se uvažava  njegovo mišljenje, s tim da roditelj u takvoj komunikaciji treba da dominira. Na ovakav način dijete će naučiti da se izražava i da je komunikacija potreba.

Sanjin Husić, dipl. logoped i surdoaudiolog